صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۹۵۴۸
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۹/۰۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۹۸۹,۲۰۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۴,۰۱۰,۷۹۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۹۱۳,۴۳۷,۷۸۶,۶۸۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۹۲۴,۴۷۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۹۲۳,۴۰۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۹۲۳,۴۰۹
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۹/۰۲
اطلاعات صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۰۳/۰۶
نوع صندوق
بازارگردان
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ ۹۲۴,۴۷۲ ۹۲۳,۴۰۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۹۸۹,۲۰۲ ۹۱۳,۴۳۷,۷۸۶,۶۸۵
  ۲ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ ۹۱۵,۹۱۷ ۹۱۴,۸۷۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۹۸۹,۲۰۲ ۹۰۴,۹۹۲,۲۰۹,۲۳۰
  ۳ ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ ۹۰۰,۱۲۸ ۸۹۹,۱۳۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۹۸۹,۲۰۲ ۸۸۹,۴۲۳,۵۶۸,۶۲۵
  ۴ ۱۳۹۹/۰۸/۲۹ ۹۰۰,۱۸۲ ۸۹۹,۱۸۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۹۸۹,۲۰۲ ۸۸۹,۴۷۶,۱۶۱,۵۲۰
  ۵ ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ ۹۰۰,۲۳۵ ۸۹۹,۲۳۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۹۸۹,۲۰۲ ۸۸۹,۵۲۸,۷۵۴,۴۶۳
  ۶ ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ ۸۸۵,۶۲۹ ۸۸۴,۶۲۲ ۰ ۱۸,۴۸۲ ۰ ۰ ۰ ۹۸۹,۲۰۲ ۸۷۵,۰۶۹,۸۵۲,۷۰۰
  ۷ ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ ۸۶۷,۱۱۷ ۸۶۶,۱۰۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۹۷۰,۷۲۰ ۸۴۰,۷۴۵,۲۶۶,۵۰۱
  ۸ ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ ۸۴۵,۹۹۸ ۸۴۴,۹۶۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۹۷۰,۷۲۰ ۸۲۰,۲۲۲,۵۶۶,۱۹۶
  ۹ ۱۳۹۹/۰۸/۲۴ ۸۲۵,۸۳۹ ۸۲۴,۷۵۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۹۷۰,۷۲۰ ۸۰۰,۶۰۴,۷۳۳,۰۸۶
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۸/۲۳ ۸۱۷,۶۴۳ ۸۱۶,۵۶۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۹۷۰,۷۲۰ ۷۹۲,۶۵۷,۴۹۷,۸۸۴
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۸/۲۲ ۸۱۷,۶۹۸ ۸۱۶,۶۲۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۹۷۰,۷۲۰ ۷۹۲,۷۱۰,۸۵۳,۲۷۳
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۸/۲۱ ۸۱۷,۷۵۳ ۸۱۶,۶۷۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۹۷۰,۷۲۰ ۷۹۲,۷۶۴,۲۰۸,۷۱۳
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ ۸۱۴,۰۲۰ ۸۱۲,۹۰۵ ۰ ۳۵,۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۹۷۰,۷۲۰ ۷۸۹,۱۰۲,۹۵۳,۷۵۳
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۸/۱۹ ۸۰۵,۸۹۳ ۸۰۴,۷۵۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۹۳۵,۷۲۰ ۷۵۳,۰۲۳,۱۷۳,۵۹۳
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۸/۱۸ ۸۱۰,۹۹۰ ۸۰۹,۸۶۶ ۰ ۲۳,۷۷۶ ۰ ۰ ۰ ۹۳۵,۷۲۰ ۷۵۷,۸۰۸,۱۵۲,۷۶۱
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۸/۱۷ ۸۱۸,۰۲۳ ۸۱۶,۸۸۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۹۱۱,۹۴۴ ۷۴۴,۹۵۱,۲۰۱,۱۲۹
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۸/۱۶ ۸۱۳,۶۴۵ ۸۱۲,۴۸۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۹۱۱,۹۴۴ ۷۴۰,۹۳۹,۹۱۲,۵۰۷
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۸/۱۵ ۸۱۳,۷۰۳ ۸۱۲,۵۴۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۹۱۱,۹۴۴ ۷۴۰,۹۹۲,۸۸۵,۹۵۷
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ ۸۱۳,۷۶۱ ۸۱۲,۶۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۹۱۱,۹۴۴ ۷۴۱,۰۴۵,۸۵۹,۴۵۶
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۸/۱۳ ۸۲۱,۸۵۸ ۸۲۰,۶۸۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۹۱۱,۹۴۴ ۷۴۸,۴۲۰,۲۲۷,۰۶۰